Prawidłowy montaż to warunek niezbędny, aby w pełni korzystać ze wszystkich zalet okien i drzwi balkonowych. Od tego zależy trwałość i wieloletnia niezawodność eksploatacji. To klucz do satysfakcji. Nasi monterzy to zespół o najwyższych kompetencjach technicznych. Umiejętności i doświadczenie, to atuty dzięki, którym podejmują nawet najtrudniejsze wyzwania montażowe. Montaż w warstwie ocieplenia, „ciepły montaż”, montaż okien antywłamaniowych, instalacja fasad słupowo-ryglowych albo z oszkleniem strukturalnym, to zadania, które z powodzeniem wykonują każdego dnia, zachowując najwyższy poziom profesjonalnej staranności. Prawidłowy montaż okien, to… KOMFORT.

Cel montażu okien i drzwi balkonowych

Firma KOMFORT, jasno określa cele, które chce osiągać podczas wykonywania robót montażowych. Prawidłowy montaż okien i drzwi balkonowych KOMFORT, to:

  • Skuteczne oddzielenie klimatu zewnętrznego od klimatu panującego wewnątrz domu lub mieszkania.
  • Przeniesienie na konstrukcję budynku sił oddziałujących na okno pochodzących od czynników zewnętrznych i użytkowania.
  • Wykonanie połączenia okna z ościeżem pod kątem uzyskania całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
  • Wykonanie połączenia okna z ościeżem w sposób uniemożliwiający przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku.
  • Zminimalizowanie wartości liniowych mostków cieplnych na całej długości połączenia.

Prawidłowy montaż okien – kolejność czynności.

Aby wykonać montaż okien w sposób prawidłowy, aby osiągnąć wszystkie zamierzone cele, konieczne jest zachowanie ściśle określonej kolejności czynności.  Prawidłowy montaż okien zaczyna się już na etapie projektowania budynku i powinien być kontynuowany podczas wylewania ław lub płyt fundamentowych, wznoszenia murów konstrukcyjnych, a później podczas bezpośredniej instalacji okien w otworach ościeży.    

Montaż okien w projekcie budowalnym

Podstawowe cele i detale montażu okien powinny wynikać wprost z projektu budowlanego stosowanego podczas wznoszenia obiektu. Pozycje okien w ościeżach. Konstrukcja ław i płyt fundamentowych umożliwiająca prawidłowe mocowanie mechaniczne i izolację progów okien. Wymiary ościeży dopasowane do właściwości materiału, z którego wykonane będą okna i drzwi balkonowe. Sposób przygotowania ościeży do montażu. To tylko wybrane elementy, dzięki którym inwestor może ograniczyć swobodę stosowania metod i środków montażu, a tym samym ryzyko powstawania błędów podczas montażu okien i drzwi balkonowych.

Montaż okien – przygotowanie ościeży

Właściwe przygotowanie otworów okiennych do montażu, to zagadnienie o pierwszoplanowym znaczeniu dla całego dalszego przebiegu oraz poprawności instalacji okien i drzwi balkonowych. Otwory ościeży przygotowanych do montażu powinny być prostokątne, o gładkiej, przyczepnej i sposistej strukturze umożliwiającej aplikację dowolnie wybranych materiałów uszczelnień termoizolacyjnych, jak i dodatkowych materiałów izolacji wewnętrznych oraz zewnętrznych o ile takie są konieczne. Ościeża okienne są elementem murów konstrukcyjnych. Za prawidłowwe przygotowanie ościeży do montażu okien odpowiadają ekipy murarskie.

Montaż okien - przygotowanie ościeży
Montaż okien - przygotowanie ościeży
Montaż okien - przygotowanie ościeży
Montaż okien - przygotowanie ościeży

Montaż okien – repery wysokości i pomiar okien

Warunkiem niezbędnym do prawidłowego wymiarowania konstrukcji okiennych jest uprzednie naniesienie reperów wysokości posadzek oraz rzędnej 1 m od poziomu gotowej posadzki. Nanoszenie reperów wysokości budowlanych mieści się w kompetencji uprawnionych geodetów ewentualnie osób dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie po uzyskaniu akceptacji inwestora. Wymiarowanie konstrukcji okiennych bez znajomości poziomów i wysokości budowlanych może być przyczyną powstawania licznych błędów wynikających z niewłaściwej wzajemnej pozycji elementów okien i drzwi balkonowych w stosunku do elementów konstrukcji budynku, a w szczególności posadzek i nadproży.

Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien
Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien

Pomiar okien, a właściwie pomiar ościeży i ustalenie na tej podstawie odpowiednich wymiarów konstrukcji okiennych powinien odbywać się wyłącznie wtedy, gdy ościeża są przygotowane do montażu okien, a ich wymiar ostateczny. Prawidłowy pomiar ościeży należy prowadzić na różnych wysokościach i szerokościach, co z jednej strony prowadzi do weryfikacji prostokątności ościeża, z drugiej do eliminacji błędów w wymiarze konstrukcji okiennych.

Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien
Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien
Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien
Montaż okien - repery wysokości i pomiar okien

Montaż okien – mocowanie mechaniczne

Mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennej do muru ościeża ma na celu przenoszenie z okna na mur konstrukcyjny obciążeń pochodzących od sił parcia i ssania wiatru. Co do zasady należy przewidywać czterostronne mocowanie konstrukcji okiennej w ościeżu. Mocowanie dwu lub trójstronne jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem, że niezamocowany mechanicznie element konstrukcji okiennej zostanie przeliczony statycznie, jako element stanowiący belkę swobodnie podpartą.

Kotwy stalowe, konsole, kątowniki i płaskowniki o znanej wytrzymałości, śruby ramowe, dyble w otulinie stalowej stanowią równoprawne i dopuszczalne środki mocowania mechanicznego podczas montażu okien i drzwi balkonowych. Wybór środków mocowania mechanicznego powinien być odpowiedni do przewidywanych obciążeń wiatrem oraz materiału ściany konstrukcyjnej.

Montaż okien przy użyciu kotew montażowych
Montaż okien przy użyciu kotew montażowych
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli systemu JB-D
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli systemu JB-D
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu kątowników stalowych
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu kątowników stalowych
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu płaskowników stalowych
Montaż okien w warstwie ocieplenia przy użyciu płaskowników stalowych
Montaż okien przy użyciu śrub samopoziomujących
Montaż okien przy użyciu śrub samopoziomujących
Montaż okien przy użyciu dybli rurowych
Montaż okien przy użyciu dybli rurowych

Montaż okien – podparcie konstrukcji

Progowe części konstrukcji okiennych muszą być odpowiednio podparte przy użyciu klocków podporowych. Podparcie służy przeniesieniu z okna na mur konstrukcyjny sił pochodzących od ciężaru własnego okien i drzwi balkonowych. Każdorazowo klocki podporowe powinny być umieszczane równolegle do płaszczyzny okna. Rozmieszczenie klocków podporowych nie może powodować ograniczeń dla rozszerzalności liniowej kształtowników okiennych pod wpływem różnic temperatur.

Klocki podporowe
Klocki podporowe

Progi konstrukcji okiennych, a w szczególności progi drzwi balkonowych, drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych PSK albo drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST powinny być podparte na całej długości ze względu na dodatkowe obciążenia eksploatacyjne powodowane przez użytkownika. „Ciepły parapet” albo rozwiązania podobne, o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie umieszczone pod progami okien i drzwi balkonowych zastępują klocki podporowe. 

Ciepły parapet
Ciepły parapet
Zamontowane ciepłe parapety
Zamontowane ciepłe parapety

Montaż okien – uszczelnienie połączeń okna z ościeżem

Prawidłowe wykonanie uszczelnienia przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ościeżnicą okna, a murem ościeża ma znaczący wpływ na ograniczenie przyszłych nakładów na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń. Według badań vortalu Oknotest.pl, „ciepły montaż” radykalnie, bo aż o 70% zwiększa szczelność połączeń, a tym samym redukuje poziom nakładów na ogrzewanie. Jednocześnie utworzenie skutecznej bariery dla wody opadowej od strony zewnętrznej i kondensatu pary wodnej od strony wewnętrznej w istotny sposób przedłuża trwałość wykonanych połączeń.

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem powinno składać się z trzech niezależnych od siebie, ale współpracujących warstw. Warstwy zewnętrznej stanowiącej ochronę przed przenikaniem wody opadowej do wnętrza pomieszczeń. Warstwy środkowej – termoizolacyjnej. Warstwy wewnętrznej o właściwościach paroizolacyjnych. Każda z warstw może być wykonana przy użyciu różnych materiałów, a całość uszczelnienia połączenia zawsze jest pewną kombinacją materiałów, która powinna odpowiadać przewidywanym warunkom eksploatacji.

Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna
Silikon + sznur PE Pianka poliuretanowa Silikon + sznur PE
Folia paroprzepuszczalna Wełna mineralna Folia paroizolacyjna
Folia EPDM paroprzepuszczalna Taśma rozprężna Folia EPDM paroizolacyjna
Taśma rozprężna   Taśma rozprężna
Powłoki uszczelniające (SP 925)   Powłoki uszczelniające (SP 925)

Montaż okien – warunki wykonania i odbioru

Jeżeli sposób wykonania montażu okien nie wynika bezpośrednio z projektu budowlanego, zadaniem inwestora jest wyznaczenie pożądanych celów instalacji, a także sposobów i metod, którymi należy je osiągnąć. Zadanie planowania wykonania instalacji okien może na siebie przyjąć również sprzedawca. W takim przypadku zobowiązany jest on do działania zgodnego z informacją producenta okien dotyczących wymogów i technik dotyczących instalacji, jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za zainstalowanie wyrobu. Inwestor i wykonawca mogą powołać w umowie inną podstawę wykonania i odbioru instalacji okien, na przykład instrukcję 421/2016 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część B, zeszyt 6, „Montaż okien i drzwi balkonowych” albo tak zwaną instrukcję RAL, czyli podręcznik „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren“ wydany przez RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V

Okna Radom

Okna Puławy